Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.

Kundregister för K-Ruoka och nätbutiken

1. Registerförare

Kesko Abp, Helsingfors
FO-nummer 0109862-8
PB 1, 00016 KESKO

Beträffande den här tjänsten kan du kontakta registerföraren per e-post:
tietosuoja@kesko.fi

2. Vilka uppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande uppgifter om dig på K-Ruoka.fi och på K-Ruoka mobiltjänsterna:

 • Namn- och kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer, e-postadress
 • Uppgifter om kundrelationen, till exempel kundnummer, K-Tunnus och Plussa-kortets nummer
 • Uppgifter om inköp, beställningar, leveranser och returneringar
 • Uppgifter om favoritbutik och -produkter, skräddarsydda inköpslistor utifrån favoritprodukter, samlarpass, receptutvärderingar och deltagande i tävlingar
 • Uppgifter i anknytning till skötseln av kundrelationen, såsom uppgifter om marknadsförings- och kundtjänståtgärder, till exempel kundrespons
 • Uppgifter om webbsökningar sparas i Kesko Abp:s register över webbsökningar och de behandlas enligt detta register (https://tietosuoja.kesko.fi/category/verkkoselailu)

3. I vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på K-Ruoka.fi och i mobiltjänsterna K-Ruoka, för att vi ska kunna erbjuda dig tjänster i enlighet med avtalsvillkoren. Vi använder dina uppgifter för skötsel av kundrelationen, ordnande av nätbutiksbeställningar och -leveranser, i marknadsföringssyften och för kundkontakt.

Syftet med tjänsterna är att underlätta din vardag. Information om att tjänsterna har tagits i bruk skickas till K-Plussa-kunduppgifterna, om du har uppgett numret på ditt Plussa-kort för oss på tjänsten. På tjänsterna visas dina K-Plussa-kunduppgifter för bättre användbarhet av funktionerna. Du kan gå in och bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen för Plussas kundregister på www.plussa.com/Mika-on-K-Plussa/Sopimusehdot

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att verkställa avtalsvillkoren i mobiltjänsterna K-Ruoka.fi och K-Ruoka samt för att verkställa registerförarens legitima intressen. Vi anser att vi har ett legitimt intresse att behandla dina uppgifter baserat på din kundrelation eller den kontakt du har tagit, så att vi kan svara dig, erbjuda dig de tjänster du vill ha, utveckla våra tjänster och erbjuda dig tjänster som vi kan bedöma att du sannolikt är intresserad av.

4. Förvaringstid

Personuppgifter förvaras så länge ovannämnda avtal gäller och kunden fortsätter att använda tjänsten.

Vi lagrar dina personuppgifter i våra tjänster på följande sätt:

 • Vi sparar personuppgifter i våra tjänster enligt kundens vilja. Uppgifter med anknytning till kundrelationen sparas så länge kundrelationen pågår och uppgifterna avlägsnas, när kunden meddelar att han vill avsluta sin kundrelation.
 • Kampanjspecifika uppgifter sparar vi så länge den aktuella kampanjen pågår.
 • Kundrespons sparar vi sex månader efter att ärendet har slutbehandlats.
 • Uppgifter som ingår i vår bokförings verifikationsmaterial sparar vi innevarande år och de därpå följande sex åren.

5. Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång
När du begär tillgång till dina uppgifter, meddelar Kesko om personuppgifter som gäller dig behandlas eller ej samt skickar dig en kopia på personuppgifterna som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade och även att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att personuppgifter som gäller dig avlägsnas ur registret. Dina uppgifter avlägsnas, om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen.

Överföring av uppgifter
Du har rätt att få uppgifter som du själv har skickat oss i maskinellt läsbar form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat, då behandlingen bygger på samtycke eller avtal och behandlingen görs automatiserat.

Invändning mot behandlingen

Vi kan behandla dina personuppgifter på grund av legitimt intresse som en del av vår affärsverksamhet efter att vi har övervägt, att behandlingen inte kränker skyddet av dina personuppgifter. I dessa fall har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvisning till personliga skäl.

Begränsning av behandlingen

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då behandlingen är begränsad, behandlar inte registerföraren i princip dina uppgifter på något annat sätt än att de lagras. Den här rätten har du till exempel, om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandling av dina personuppgifter och väntar på svar på ifrågavarande åtgärdsbegäran.

6. Hur använder du dina rättigheter?

Kesko har en dataskyddsportal på adressen www.kesko.fi/tietosuoja. På portalen kan du göra en åtgärdsbegäran genom att identifiera dig starkt med dina bankkoder. En begäran som vi har fått via portalen besvarar vi i första hand via portalen, ifall du inte uttryckligen ber om ett annat leveranssätt.

Ifall du inte vill eller kan använda tjänsterna på portalen, kan du per brev skicka oss en personligen undertecknad begäran till registerförarens adress ovan. Märk kuvertet "dataskydd". Vi svarar på din begäran per brev. Ifall svaret innehåller dina personuppgifter, skickar vi brevet som ett personligt rekommenderat brev. Brevet kan inte kvitteras ut av någon annan än den person som anges som mottagare. På så sätt säkerställer vi att rätt person tar emot brevet och att uppgifterna är konfidentiella.

7. Information om mottagarna av uppgifterna

Som registerförare behandlar Kesko personuppgifterna själv, men anlitar även olika tjänsteproducenter. Kesko använder de bästa och tillförlitliga samarbetspartner och ansvarar för tjänsteproducenternas verksamhet, när personuppgifter hanteras. Dessa tjänsteproducenter kan variera, men till dem hör:

 • Leverantörer av datatekniktjänster
 • Producenter av transporttjänster
 • Personer som plockar beställda varor i butik

Personuppgifter kan för att verkställa nätbutikstjänsterna överlåtas till företag som hör till Keskokoncernen eller till företag som är med i K-Plussa-samarbetet.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.

Även vissa myndigheter har en lagbaserad rätt att få information. Sådana myndigheter är bl.a. polis-, tull-, gränsbevaknings- och skattemyndigheterna.

8. Besvärsanvisning

Ifall du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du besvära dig till tillsynsmyndigheten. I Finland är denna myndighet Dataombudsmannens byrå.

9. Nödvändiga uppgifter för registret

För att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster som beskrivs i denna beskrivning, måste vi behandla oumbärliga personuppgifter. Sådana uppgifter är uppgifter som du gav när du tog i bruk tjänsten.

10. Information om automatiskt beslutsfattande inkl. profilering

Vi använder inte uppgifter i Kaupan palveluts kundregister för automatiskt beslutsfattande såsom profilering.

11. Användning av uppgifter för andra ändamål

Vi använder inte uppgifterna för andra än de i detta dokument nämnda ändamålen. Ifall nya användningsbehov uppkommer senare, informerar vi dig om det och om grunden för att uppgiften behandlas. Om så behövs, ber vi dig om samtycke för behandlingen av personuppgifter för nya användningsändamål.

12. Personuppgifter skaffade på annat håll

Vi uppdaterar dina namnuppgifter från K-Plussas och K-Tunnus kundregister.

13. Dataskyddsombud

Du kan ta kontakt med Keskos dataskyddsombud, om ditt ärende gäller hantering av personuppgifter eller utövning av dina rättigheter som baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning i Keskos eller dess dotterbolags funktioner. Du kan kontakta Kesko Abp:s dataskyddsombud per e-post tietosuojavastaava@kesko.fi