Verkkokaupan kirjautuminen on uudistunut! Lue lisää täältä.

Avtalsvillkor för tjänsten K-Ruoka.fi

1. Allmänt

1.1 Dessa avtalsvillkor innehåller villkor för nätbutikstjänsten (nedan "Tjänsten") som Kesko Abp (nedan "Kesko") upprätthåller och som K-mataffärerna (nedan separat "Tjänsteleverantören") erbjuder sina kunder via Keskos tjänst K-Ruoka samt villkor för beställning och leverans av varor.

1.2 En användare av Tjänsten (nedan "Kunden") som registrerar sig på Tjänsten eller köper varor på Tjänsten godkänner därmed villkoren och förbinder sig att följa dem. På Tjänsten finns information och instruktioner som specificerar dessa villkor.

1.3 Kontakt- och företagsuppgifter om den enskilda Tjänsteleverantören som är Kundens avtalspart har meddelats på Tjänsten.

2. Registrering

2.1 Användning av Tjänsten förutsätter en fungerande e-postadress. Det är inte nödvändigt att registrera sig för att använda Tjänsten, men vissa funktionaliteter på Tjänsten kan användas endast av registrerade och inloggade användare på Tjänsten.

2.2 Alla nya användare av Tjänsten registrerar sig som användare med K-Tunnus. Användarvillkoren för K-Tunnus hittar du här och dataskyddsbeskrivningen här.

2.3 Kunden ansvarar för att uppgifterna han lämnat Tjänsteleverantören är korrekta och för användningen och förvaringen av användarnamnet och lösenordet.

2.4 Kesko har rätt att förvägra en registrering och rätt att vid behov spärra Kundens K-Tunnus efter eget övervägande.

3. Produkter, beställning och leverans

3.1 En gjord beställning binder Kunden. Beställningen bekräftas med ett e-postmeddelande som skickas till den adress Kunden har uppgett. Efter bekräftelsen är köpeavtalet bindande för Kunden och Tjänsteleverantören enligt dessa avtalsvillkor.

3.2 Uppgifter om och priset på varje produkt meddelas på Tjänstens produktsidor. Priserna som visas är de som gäller vid beställningsögonblicket. Det kan ske förändringar i priserna mellan beställnings- och leverans-/avhämtningsdagen. Produkternas slutliga priser bestäms enligt leverans-/avhämtningsdag och är de samma som vid plockningsögonblicket i butiken. Förändringar sker oftast i priserna på frukt och grönsaker.

Ifall gällande kampanjer har upphört under den valda leverans-/avhämtningsdagen, meddelar Tjänsten om detta. Om produktens pris bestäms av vikten, uppges produktens kilopris i Tjänsten. Det slutliga priset fastställs när produkten har plockats och vägts i Tjänsteleverantörens butik. Priserna anges inklusive moms, men utan plocknings- eller leveranskostnader.

3.3 Bilderna och de angivna produktuppgifterna på produktsidorna är riktgivande. Därför kan en produkt som levererats till Kunden avvika till exempel till utseende eller andra egenskaper från bilden på produktsidorna eller från uppgifterna. Kesko eller Tjänsteleverantören ansvarar inte för sådana avvikelser. Produktsidorna utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande. Kesko och/eller Tjänsteleverantören ansvarar inte för uppgifter som finns på tillverkarnas egna sidor om produkter som säljs på Tjänsten.

3.4 På Tjänstens produktsidor meddelas om eventuella begränsningar i tillgången på produkten. Kesko och Tjänsteleverantören garanterar inte, att alla produkter är tillgängliga. Kunden kan i samband med beställning godkänna, att Tjänsteleverantören i stället för en produkt som har tagit slut levererar en motsvarande ersättande produkt. En produkt som tillfälligt har tagit slut levereras inte som efterleverans när Tjänsteleverantören har fått in mera av den. Ifall det uppstår leveranssvårigheter med en beställd produkt, meddelar Tjänsteleverantören Kunden om detta.

3.5 Beställningar levereras endast inom Finlands gränser. Ifall leveransområdet har begränsats på annat sätt, meddelas det på Tjänsten vilka begränsningar som gäller. Varor köpta via Tjänsten får inte säljas vidare.

3.6 Leveransalternativen som Kunden kan välja mellan meddelas på Tjänsten. Tjänsteleverantören kan anlita valda underleverantörer för leverans av inköpen till Kunden. Kunden godkänner att hans kontaktuppgifter överlåts till en sådan underleverantör för leverans av beställningen. Varorna levereras till den leveransadress som uppgetts vid beställning. Kunden förbinder sig att vara på plats och vara anträffbar på den uppgivna adressen vid vald leveranstidpunkt, eller se till att en annan av honom befullmäktigad person kan ta emot de beställda varorna i Kundens ställe.

Om kunden i samband med leveransen väljer alternativet ”Jag vill att leveransen lämnas utanför dörren utan någon skild kundkontakt då leveransen överlämnas” (i servicen: ”Jag vill att leveransen lämnas utanför dörren”), Tjänsteleverantörens ansvarighet upphör när varorna har levererats till kundens dörr och kunden är själv anvarig för leveransen från och med den tidpunkt då leveransen överlämnas. Det ovannämnda alternativet kan väljas och är i kraft i K-Ruoka –nätbutiken mellan 18.3.2020 och 13.4.2020 under undantagstillståndet i Finland. Kesko OYJ behåller rätten till eventuella förändringar i detta villkor.

Ifall Kunden försummar den ovannämnda mottagningsskyldigheten, kan Tjänsteleverantören debitera honom transportkostnaderna för produkterna som returneras till butiken, även om produkterna inte skulle lösas ut senare. Ifall leveransen i sin helhet ser ut att försenas eller försenas, försöker Tjänsteleverantören ta kontakt med Kunden för att komma överens om en ny leveranstid.

3.7 Ifall Tjänsteleverantören erbjuder ett avhämtningsalternativ, har Kunden möjlighet att hämta varorna i Tjänsteleverantörens butik under avhämtningstiden genom att välja "avhämtning" som beställningsalternativ.

3.8 Kunden ska omedelbart när han har fått varorna kontrollera att leveransen motsvarar beställningen och att inga yttre transportskador kan upptäckas på varorna. Saknade och transportskadade produkter ska meddelas omedelbart vid överlåtelsen av varorna. Meddelanden som görs senare godkänns inte.

3.9 I samband med hemleveransen tar inte chauffören som levererar beställningen emot returflaskor eller burkar eller motsvarande dryckesförpackningar med eller utan pant som betalning eller för returnering.

4. Betalningssätt

4.1 Vid leveransen betalar Kunden de beställda varorna med de allmännaste bank- eller kreditkorten. Leveransen kan betalas kontant, om Tjänsteleverantören uppger att kontantbetalning accepteras.

4.2 Betalning med kort på nätet Vid beställning skriver Kunden in kortuppgifterna på Tjänsten som Nets tillhandahåller. Kortuppgifterna sparas på Tjänsten. På så sätt behöver uppgifterna skrivas in bara en gång. Då kortet sparas godkänner Kunden, att gjorda inköp debiteras från kortet när varorna har ihopsamlats. Kunden får efter debiteringen av beställningen ett kvitto som syns i nätbutiken och som skickas till e-posten. Beställningens slutliga pris bestäms utifrån plockningen. På priset inverkar bl.a. viktvarornas slutgiltiga vikt (frukt, grönt, kött, fisk), tilläggsbeställningar som gjorts i fältet för tilläggsuppgifter samt eventuella ersatta produkter. Kunden ansvarar för att det finns tillräcklig täckning för betalning av beställningens slutliga pris på det betalkort han har uppgett. Ifall täckningen inte är tillräcklig, meddelas Kunden att betaltransaktionen misslyckades. Ifall betalningen inte kan debiteras med det kort som uppgivits eller på ett annat avtalat betalningssätt, anses beställningen vara annullerad och Kunden meddelas om detta och orsaken till annulleringen.

5. Retur och annulleringsanvisningar

5.1 Livsmedel: Enligt kapitel 6 i Konsumentskyddslagen tillämpas inte ångerrätten i distansförsäljning på enstaka leveranser av livsmedel eller andra dagligvaror. Ångerrätten gäller inte heller företagskunders beställningar.

5.2 Bruksvaror: Kunden kan avbeställa sin beställning innan plockningen av den har inletts genom att meddela kundtjänsten under dess öppettid. Enligt kapitel 6 i Konsumentskyddslagen tillämpas inte ångerrätten i distansförsäljning på enstaka leveranser av livsmedel eller andra dagligvaror. Kunden har dock enligt kapitel 6 i Konsumentskyddslagen rätt att frånträda köp av andra produkter inom 14 dagar efter att beställningen levererades. För sådana bruksvaror gäller en bytes- och returrätt på 14 dygn mot kvitto på oanvända produkter i orginalförpackning som är i säljskick. Kunden kan byta eller returnera produkten i den butik, från vilken Tjänsteleverantören har levererat beställningen. Byten och returer av varor sköts av Tjänsteleverantörens kundbetjäningspunkt. Bytes- och returrätten gäller inte livsmedel, presentkort eller andra tjänsteprodukter, bad- och underkläder, tidningar, smycken eller kosmetika.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Kesko eller Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, som Kunden vållas i samband med användningen av Tjänsten eller på grund av att Tjänsten inte kan användas.

6.2 Med dessa villkor begränsas inte Keskos eller Tjänsteleverantörens ansvar för personskador på grund av vårdslöshet eller sådant ansvar, som inte kan uteslutas eller begränsas med stöd av tillämplig tvingande konsumentskyddslagstiftning.

7. Övriga villkor

7.1 Kesko och/eller Tjänsteleverantören ansvarar inte för att en produkt som köpts på Tjänsten är lämplig för Kunden.

7.2 Kesko eller Tjänsteleverantören ger ingen garanti för att Tjänsten är felfri, täckande eller uppdaterad. Kunden förstår och godkänner att Kunden använder Tjänsten på eget ansvar och att Kesko och Tjänsteleverantören inte ger någon försäkran om, att det inte förekommer avbrott eller fel i Tjänstens funktion eller att användning av den skulle vara säker.

7.3 Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar till följd av ett oöverstigligt hinder (force majeure).

7.4 Alla rättigheter till Tjänstens innehåll innehas av Kesko, Tjänsteleverantören och/eller deras samarbetspartner. Kopiering eller användning av material är förbjudet utan Keskos tillstånd till annat än Kundens eget personliga privata bruk.

7.5 Kesko och/eller Tjänsteleverantören har rätt att ändra på Tjänstens innehåll och dessa avtalsvillkor. Kunden godkänner förändringarna genom att fortsätta använda Tjänsten. Gällande avtalsvillkor kan ses på Tjänstens webbsidor. Det är Kundens skyldighet att kontrollera eventuella förändringar i dessa villkor och spara de avtalsvillkor som tillämpas på varje beställning han gör.

7.6 I delar eller sidor på Tjänsten kan det ingå tjänster som tillhandahålls av tredje part eller länkar till sådana tjänster. På tjänster som tillhandahålls av tredje part tillämpas separata användarvillkor och dataskyddsprinciper. Kesko och/eller Tjänsteleverantören ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av tredje part och när de används eller utnyttjas på annat sätt uppkommer ett avtalsförhållande mellan Kunden och en sådan tredje part, ej mellan Kunden och Kesko och/eller Tjänsteleverantören.

7.7 Kunden ansvarar för all användning som sker med hans användarnamn och lösenord och för att användningen följer villkoren i detta avtal. Användaren ansvarar för att lösenordet hemlighålls.

7.8 Användaren förbinder sig att använda Tjänsten endast i syften som är förenliga med lag och god sed. Kunden ansvarar till sitt fulla belopp för skador som användning av Tjänsten i strid med dessa avtalsvillkor, lag eller god sed har vållat Tjänsteleverantören, andra användare och tredje part. Kesko eller Tjänsteleverantören har när som helst rätt att förhindra användning av Tjänsten och inköp.

7.9 På eventuella tvister mellan Kunden och Tjänsteleverantören gällande avtalet tillämpas finsk lag. Ifall meningsskiljaktigheter gällande köpeavtalet inte kan lösas i förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör Kunden kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi). Ifall ingen lösning nås i förhandlingar och med ovannämnda förfaranden för lösande av tvister, avgörs tvister med anledning av dessa villkor slutgiltigt vid en domstol i Finland.