Användarvillkor för tjänsten

Päivitetty 25.9.2023

Allmänna användarvillkor och dataskyddsbeskrivning för nättjänsten K-Ruoka.fi 26.4.2018

Denna webbplats upprätthålls av Kesko Abp

Työpajankatu 12

00580 Helsingfors

FO-nummer 0109862-8

tfn 010 5311

Webbplatsens syfte

Nättjänsten K-Ruoka.fi erbjuder recept och aktuellt matinnehåll för mat- och matlagningsintresserade. Samtidigt fungerar tjänsten som ett arkiv för bland annat recept och artiklar som publicerats i tidningarna Pirkka och K-Mat samt tips för vardag och fest.

På nättjänsten har Keskos dagligvarukedjor och deras butiker egna sidor, där aktuellt matinnehåll samt kedjornas och butikernas innehåll presenteras. Från sidorna kan även skickas respons på kedjor, butiker och produkter.

Användarvillkor

Användning av nättjänsten K-Ruoka.fis webbsidor är tillåten endast med iakttagande av dessa användarvillkor. Då du använder nättjänsten K-Ruoka.fi, förbinder du dig att iaktta gällande användarvillkor. Eftersom Kesko tidvis kan göra förändringar i användarvillkoren för nättjänsten K-Ruoka.fi, rekommenderar vi att du regelbundet bekantar dig med dessa användarvillkor.

Om du inte godkänner användarvillkoren, uppmanar vi dig vänligen att avhålla dig från att använda nättjänsten K-Ruoka.fi.

Användning av vissa enskilda sidor eller tjänster som ingår i nättjänsten K-Ruoka.fi kan förutsätta registrering och/eller godkännande av separata användarvillkor utöver dessa allmänna användarvillkor. Ifall de separata användarvillkoren strider mot dessa allmänna användarvillkor, tillämpas på ifrågavarande sidor och/eller tjänsten i princip deras egna separata användarvillkor, som dessa allmänna användarvillkor kompletterar.

Nya användare av tjänsten registrerar sig på nättjänsten K-Ruoka.fi med K-Tunnus. Användarvillkoren för K-Tunnus hittar du här och dataskyddsbeskrivningen här.

Tillämplig lag

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister avgörs vid en domstol i Finland.

Upphovsrätter och immateriella rättigheter

Innehållet på nättjänsten K-Ruoka.fi är skyddat av lagen om upphovsrätt och internationella avtal. Text eller bilder får inte användas i kommersiella syften eller i syften som strider mot god sed.

Kesko förbehåller sig alla rättigheter till sidorna och deras innehåll, ifall inget annat särskilt anges i dessa användarvillkor eller på sidorna. All kopiering och distribution av material på nättjänsten eller delar av innehållet, inklusive utan begränsning text, fotografier, musik och dataprogram, är förbjudet, om inte annat uttryckligen anges eller möjliggörs med interna funktionaliteter på nättjänsten. Webbsidorna på nättjänsten K-Ruoka.fi får användaren titta på och bläddra i samt skriva ut för eget, personligt bruk.

Till enskilda dokument på K-Ruoka.fi kan separata användarvillkor hänföra sig, som omnämns skilt i samband med dokumentet.

De affärssignum och varumärken som finns på nättjänsten K-Ruoka.fi samt alla varumärken som hänför sig till dessa, produkt- eller tjänstenamn och sloganer samt övriga immaterialrättigheter är Keskokoncernens bolags eller en eventuell tredje parts egendom, och användaren får inte använda dem på något sätt utan Keskos eller den tredje partens på förhand givna skriftliga samtycke med undantag av material och tryckdugliga logotyper, som det är tillåtet att använda till journalistiska ändamål förutsatt att källan uppges när den används.

Användningen av nättjänsten K-Ruoka.fi, delar av den eller tjänster eller länkar som finns på den utgör inte användningsrätt till ovannämnda immaterialrättigheter eller till andra immaterialrättigheter som Kesko eller en tredje part har.

Ansvarsfrihet

Sidorna på nättjänsten K-Ruoka.fi visas utan förbindelse och "sådana som de är". Kesko ger ingen garanti för att korrektheten eller tillförlitligheten hos uppgifterna som presenteras på sidorna eller som kan nås via dem. Kesko garanterar inte att dessa webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt och ansvarar inte för tillgängligheten. Kesko förbehåller sig rätten att ändra nättjänsterna som Kesko upprätthåller och dessa användarvillkor samt att förhindra åtkomst till nättjänstens sidor eller att sluta underhålla dem.

Kesko ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av avbrott i användningen av nättjänsten K-Ruoka och uppgifterna på denna eller avbrott på nättjänsten, såsom försening, förlust av inkomst, affärsvärde, användningsrätt eller information eller annan ekonomisk förlust. Keskos ansvar uppgår högst till tvingande stadganden i finsk lag.

Kesko förbehåller sig rätten att göra förändringar på sidorna.

Integritetsskydd

I behandlingen av uppgifterna följer Kesko den lagstiftning som gäller personuppgifter och behandlingen av dem samt andra gällande stadganden om den enskildes datasekretess som regleras i Finlands och Europeiska unionens lagstiftning.

Personuppgifter om personer som besöker tjänsten K-Ruoka.fi samlas in med deras samtycke t.ex.

  • i samband med respons: Användaren kan lämna sina kontaktuppgifter när han ger respons, för att det ska kunna svaras på responsen. Uppgifterna införs i kundresponssystemet Hymy.
  • i samband med registrering: Uppgifter som ges vid registrering sparas inte i nättjänsten K-Ruoka.fi, utan de införs i K-Tunnus kundregister.

Användarens skyldigheter

Användaren ansvarar för att hemlighålla ett eventuellt användarspecifikt användarnamn (till K-Tunnus) och lösenord samt för all användning som skett med det. Användaren är skyldig att använda nättjänsten K-Ruoka.fi i enlighet med användarvillkoren, lag och god sed.

Tjänsten får inte utan rättsinnehavarens tillstånd användas till att publicera eller sprida material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller på motsvarande sätt, eller på annat sätt som är skadligt, kränkande eller menligt för Kesko, andra användare eller tredje part. Användaren är ersättningsskyldig för eventuellt missbruk samt för lag- och avtalsstridigt handlande.

Innehåll publicerat av kunderna

Då användaren godkänner dessa villkor, ger han Kesko Abp en tidsmässigt obegränsad, kostnadsfri och överförbar rätt att i sin marknadsföring på nättjänsten K-Ruoka.fi använda, bearbeta och publicera innehåll.

Datasäkerhet

Kesko har ordnat dataskyddet på nättjänsten K-Ruoka.fi på ett allmänt godkänt sätt med iakttagande av omsorgsfullhet och god databehandlingssed samt strävar efter att med vederbörliga tekniska lösningar förhindra att obehöriga får åtkomst till sina datasystem. Kesko kan ändå inte garantera fullständigt dataskydd. Användaren ansvarar för att dataskyddet i de egna datasystemen har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt.